Platební a storno podmínky

Platební a storno podmínky

1. Zájemce je předem informován o délce kurzů a lekcí, cenových i návštěvních podmínkách všech volnočasových programů Aquatic Clubu Raftík, o.s (dále jen Klub). Přihlášením do programu a jeho úhradou účastník souhlasí s „Provozním řádem“ a zavazuje sejeho dodržování.

2. Členský příspěvek nebo účastnický poplatek je třeba uhradit nejpozději do 7 dnů po rezervaci místa, pokud nebylo dohodnuto jinak. Po připsání platby na účet nebo platby hrazené hotovosti má účastník zajištěnu dohodnutou hodinu a den konání lekcí.

3. Přihlášení na volnočasové aktivity je závazné a účastník se zavazuje uhradit platbu a storno poplatky dle aktuálního ceníku služeb a platebních podmínek, které měl objednány. Účastník bere na vědomí, že neuhrazené dluhy po něm mohou být vymáhány dle platných předpisů a budou evidovány až do jejich úplné úhrady.

4. Platbu je možné uhradit v hotovosti nebo na účet číslo: 238761707/0300, ve zprávě pro příjemce uveďte: jméno a příjmení rodiče a dítěte; FD SMEČKY.

5. V případě, že kurz zrušíte dva dny před jeho zahájením (tj. nejpozději 48 hod. před Vaší 1. lekcí) máte nárok na vrácení platby - po odečtení částky 500 Kč, která je určena na provozní náklady.

6. Účastníci, kteří uplatnili zakoupený voucher: Pokud byl voucher již aktivován není možné kurz zrušit a požadovat zpět platbu. Pokud nebudou hodiny vyčerpány, peníze nevracíme.

7. V případě, že Klub nebude schopen zajistit lekci plavání z technických či z organizačních důvodů, máte nárok na náhradní termín ijiném sportovním zařízení.

8. V případě ukončení kurzu z jakéhokoliv jiného důvodu, než je uvedeno výše, se platba nevrací.Klub nenese odpovědnost za to, že si návštěvník nestihne omluvené lekce nahradit, ani Klubu nevzniká povinnost lekce nahradit jiným způsobem. Zameškané lekce je možné si nahradit i v rámci jiných aktivit pořádaných Klubem. Aktuální seznam aktivit, které je možné využít k náhradě lekcí, je zveřejněn v prostorách Klubu a na jeho webových stránkách.

9. Klub si vyhrazuje právo řešit jednotlivé nastalé situace individuálně.

10. K vrácení platby je třeba předložit originál stvrzenky, v případě jejího vydání. Pokud byl čerpán na volnočasové aktivity příspěvek od ZP, nebo zaměstnavatele, je třeba také předložit doklad o vrácení tohoto příspěvku.

V platnosti od 1.8.2014 

 

Plavecký Club RAFTÍK

AQUATIC CLUB RAFTÍK, o.s

Další informace